IMOLD

IMOLD je aplikace určená pro podporu a komplexní navrhování forem v prostředí SolidWorks. IMOLD je plně integrovaný do SolidWorks, pracuje na stejném modelu a svými nástroji rozšiřuje možnosti těch stávajících v SolidWorks - jedná se zejména o vytváření dělících ploch, vícenásobných dutin, vtoků, vyhazovačů, jader, chlazení, rámů forem a dalších.

IMOLD konstruktér elektrod - automatizuje opakované rutinní úkoly vznikající při tvorbě elektrod. V prvním kroku je určen počátek na těle modelu. V následujících krocích jsou označeny plochy pro odvození tvaru elektrody. Dále je vybrán polotovar a držák z knihovny. Knihovna polotovarů a držáků je součástí instalace a může být dále doplněna, dle potřeby zákazníka. Potvrzením vybrané geometrie a zadaných vstupních parametrů je následně vygenerovaná elektroda vložena do sestavy. Získanou elektrodu můžeme použít pro vícenásobné umístění transformačními funkcemi. Postupně je možné tvořit další jedinečné elektrody, nebo pokračovat tvorbou výkresové dokumentace. Kromě samotného modelu elektrody je výstupem i výkres sestavy s elektrodami a jejich umístěním na formě. Generovány jsou dále i informace pro seřízení hloubičky, seznam elektrod, souřadnice pro zaměření elektrod, atd. Modely elektrod jsou tímto připravené pro zpracování obráběcích operací v SolidCAM.

IMOLD konstruktér forem - doplňuje v SolidWorks obsažené standardní nástroje pro tvorbu forem. Modul pro konstrukci forem disponuje rozšířenými nástroji pro automatizovanou tvorbu dělicích ploch, definici rozměrů a tvaru polotovaru pro tvarovou dutinu. Součástí jsou nástroje pro kontrolu úkosů a analýzu ploch.

imoldNástroje a postupy IMOLD


";